Quyết định V/v Áp dụng các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định V/v Áp dụng các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định V/v Áp dụng các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang